Szkolenie KPA

Celem szkolenie KPA jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami KPA i zestawienie ich z kształtującą się linią orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Uczestnicy posiądą umiejętność poprawnego konstruowania pism procesowych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.  Szkolenie będzie nasycone licznymi przykładami z praktyki i orzecznictwa. Ponadto analizie zostaną poddane wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu zarówno młodych jak i nieco starszych instytucji procesowych. Uczestnicy zostaną również zapoznani z zamysłami zmian w KPA.

Maksymalna liczba osób: do 25

22.04.2020 – Warszawa

Godziny: 9:00 – 16:00

Lokalizacja: Warszawa – Centrum Żoliborz Pl. Inwalidów 10

Profil uczestnika

Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, a także pracownicy Policji, urzędów skarbowych, ZUS oraz wszelkich urzędów i instytucji stosujących w swej pracy przepisy KPA. Zaproszenie na szkolenie winno być kierowane do referentów oraz do kierowników wydziałów, aby ujednolicić praktykę stosowania KPA w komórkach organizacyjnych urzędu.

Korzyści z udziału:

 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie KPA
 • ciekawe i przydatne materiały szkoleniowe
 • nauka praktycznych umiejętności
 • spotkanie i wymiana doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji stosujących KPA

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

Opłata za szkolenie będzie pobierana
od uczestników po potwierdzeniu grupy.

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

 

Szkolenie KPA – program

STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W CODZIENNEJ PRAKTYCE ORZECZNICZEJ

 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
 3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 4. Strona postępowania administracyjnego.
 5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 7. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
 8. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 9. „Elektronizacja” postępowania.
 10. Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
 11. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
 12. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 13. Ponaglenie i procedura jego rozpoznania.
 14. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 15. Udostępnianie akt stronom postępowania.
 16. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji
 17. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.
 18. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
 19. Braki istotne i nieistotne pism.
 20. Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 21. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 22. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 23. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
 24. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
 25. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 26. Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a.
 27. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
 28. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
  Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
 29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
 30. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania
 31. Decyzje organu odwoławczego
 32. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
 33. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 34. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności.
 35. Procedura wydawania zaświadczeń
 36. Postępowanie skargowo-wnioskowe

 

KAMIL MIŚTAL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz prawnik w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szerokorozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ.

 

EWA MIELNICZEK

Adwokat i członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w organach administracji publicznej oraz renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie budowlanym i procedurze cywilnej. Prowadząc własną kancelarię prawną wspiera klientów i ich reprezentuje w sporach sądowych oraz sprawach związanych z nieruchomościami przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

Opłata za szkolenie będzie pobierana od uczestników po potwierdzeniu grupy.

 ✓ Certyfikat po szkoleniu

REJESTRACJA –

SZKOLENIE KPA

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

Masz pytanie odnośnie szkolenia szkolenie KPA? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link