Dokumentacja pracownicza: najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019

Szkolenia jest poświęcone  tematyce prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach od 01.01.2019r. w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu oraz sposobów na ich uniknięcie. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

Wydarzenie 1 dniowe

Maksymalna liczba osób: do 25

29.03.2019 

Warszawa, Siedziba Practical Events

Grójecka 194, Warszawa

Profil uczestnika

Osoby, które zajmują się dokumentacją pracowniczą a w szczególności przetwarzają dane osobowe

Korzyści

 • uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów dotyczących przechowywania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia rozszerzonej dokumentacji ewidencjonowania czasu pracy,  przekazywanie niezbędnych informacji w rozszerzonych  raportach do ZUS (ZUS OSW, ZUS RIA)
 • zdobędzie umiejętności w zakresie właściwej oceny rozwiązań w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • zapozna się jakie dane osobowe można pozyskiwać w trakcie rekrutacji, jakie dane pracownika można przetwarzać  w świetle przepisów RODO
 • uzyska informację w zakresie zastosowania Środków ochrony prawnej przed nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej – skarga do organu nadzoru, postępowania sądowe, system administracyjnych kar pieniężnych.

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

*cena nie zawiera lunchu

PROGRAM SZKOLENIA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA:

Zmiany dotyczące przechowywania  akt pracowniczych  oraz ich elektronizacji obowiązujące od 1.01.2019 roku.

 • zakres przedmiotowy ustawy z 10 stycznia 2018 roku  o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania  akt pracowniczych  oraz ich elektronizacją obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.,
 • obowiązki pracodawcy w okresie przejściowym,
 • obowiązki pracownika  w świetle znowelizowanych przepisów,
 • nowe wymogi prawne dotyczące dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1.01.2019  roku
 • obowiązki pracodawcy  w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • prowadzenie  dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • zmiana postaci prowadzenia i przechowywania  dokumentacji  pracowniczej,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie niszczenia dokumentacji pracowniczej,
 • zmiana przepisów wykroczeniowych w Kodeksie pracy obowiązujących od 1.01.2019 r. ‘
 • nowe obowiązki dla zleceniodawców,
 • obowiązki ZUS w zakresie przechowywania danych niezbędnych do ustalenia prawa od emerytury i renty,
 • nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych, zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA,
 • obowiązki płatników składek dotyczących przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • uprawnienia pracownika w świetle przepisów przejściowych,
 • data zatrudnienia a okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej.
 • Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia – zmiany w ustawie Kodeks pracy
 • Procedury postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty

 

ZMIANY W PROWADZENIU AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ – zmiany od 1 stycznia 2019
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej:

 • akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
 • możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
 • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych – skierowania na badania,
 • co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.
 • rozbudowana  ewidencja czasu pracy
 • okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów.

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej:

 • zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
 • warunki niemożności odbioru zawiadomienia
 • wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
 • zasady odbioru dokumentacji pracowniczej.

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej:

 • dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
 • wniosek i termin na wydanie dokumentacji
 • wniosek w aktach osobowych.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W KONTEKŚCIE OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA RODO – zmiany od 25 maja 2018 r.

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników?
 1. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia:
 • obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń:
  – projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy
  – nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych
 • obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
 • przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych:
  – akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.)
  – dokumentacja wypadkowa i chorobowa
  – badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
  – pakiety medyczne i inne benefity
  – dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe
  – przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach – najnowsze stanowisko MRPiPS
 • przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich
 • prowadzenie list obecności w świetle RODO
 • podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa
 • podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Zakładowa Działalność Socjalna w 2018 r. i 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO

 

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych?
 • Czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów?
 • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny?
 • Stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione.
 • Obowiązek informacyjny.

Monitoring w zakładzie pracy – nowe przepisy Kp od 25 maja 2018 r.

 • na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?
 • ustalanie celu, zakres i sposób stosowania monitoringu,
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu,
 • jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane?

monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – obowiązki pracodawcy

 

dokumentacja pracowniczaKalina Kaczmarek 

ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 byłam pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych na Wyższych uczelniach.

 

 

 

 

 

 

Masz pytanie odnośnie szkolenia Dokumentacja pracownicza ? Skontaktuj się z nami!

biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 

Cena netto

495 PLN+23% VAT / 1 os.

*cena nie zawiera lunchu

REJESTRACJA –

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Rejestracja na wydarzenie zakończona...
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link