Kodeks Pracy

 

O SZKOLENIU

Kodeks Pracy

 

Wykładowca

Adv. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department RK Legal

 

Partner kancelarii RK Legal. Ekspert w znajomości kodeksu pracy. Koordynuje prace Departamentu Wsparcia Biznesu. Odpowiada za prowadzenie procesów sądowych, a także obsługę prawną spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pomagając głównie w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym materialnym i procesowym. Doświadczenie procesowe zdobył prowadząc postępowania sądowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących kwestii pracowniczych i spraw cywilnych odszkodowawczych. Był członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody lub wygranej w postaci zasądzenia bądź oddalenia powództwa, w ponad 40 sprawach. Wiele z nich dotyczyło kwestii roszczeń pracowniczych, żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, naruszania zakazu konkurencji, kwestii odszkodowawczych, szczególnie dla firm z branży ochrony osób i mienia. W ramach prowadzonej praktyki prawa pracy niejednokrotnie mierzył się z tematami trudnymi i niekonwencjonalnymi, np. kwestii mobbingu pracowniczego – wymagającymi nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także szeroko pojętych tzw. kompetencji miękkich, takich jak: inteligencja emocjonalna, umiejętność budowania zaufania, łatwość prowadzenia negocjacji i mediacji.

Adresaci

Pracownicy działów HR odpowiedzialni za dokumentację pracowniczą i archiwizowanie dokumentów, dyrektorzy administracji, właściciele firm, wszyscy zainteresowani zmianami w prawie pracy. Specjaliści i eksperci zainteresowani zmianami w kodeks pracy.

Wymagania

Ogólna znajomość problematyki związanej z prawem pracy.

Kodeks pracy – podstawowa znajomość.

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych kwestii związanych ze zmianami w prawie pracy, które dotyczą kwestii związanych z RODO i projektu ustawy, która wejdzie w życie w 2019 roku. Praktyczny komentarz z przykładami – kodeks pracy.  

Metodyka

Warsztat z przykładami, ćwiczenia w grupie i indywidulanie, mini-wykłady.

Korzyści

 • Możliwość spojrzenia świeżym okiem na znane problemy
 • Konfrontacja dotychczas stosowanych metod z metodami zaproponowanymi przez trenera
 • Wymiana poglądów z uczestnikami reprezentującymi inne firmy
 • Kodeks pracy – omówienie ważnych zmian

PROGRAM

9:00 – 17:00

Nowe przepisy dotyczące stosowania monitoringu

 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień);
 • cele stosowania monitoringu
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie;
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy;
 • monitoring wizyjny a inne postaci monitoringu (stron www, GPS itp.);
 • orzecznictwo dotyczące prywatności w miejscu pracy;

Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy w dobie zmian przepisów o ochronie danych osobowych:

 • Nowe dane osobowe, których przetwarzanie w stosunku pracy będzie uprawnione;
 • Jakie są przesłanki prawne do przetwarzania danych pracowników zgodnie z RODO?
 • Jakie dane osobowe pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie będzie można przetwarzać bez klauzuli zgody?
 • Jakie dane osobowe pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie będzie można przetwarzać wyłącznie w oparciu o klauzulę zgody?
 • Jakie dane osobowe nie będą mogły być przetwarzane nawet w oparciu o klauzulę zgody?
 • Forma i tryb pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Czy pracodawca musi żądać dokumentów potwierdzających dane przedstawione przez pracownika/kandydata na pracownika?
 • Dopuszczalność przetwarzania danych biometrycznych w nowym stanie prawnym;

Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego

 • Sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy
 • Sposób uzyskania statusu sygnalisty
 • Kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
 • Kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców
 • Nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów
 • Odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych

Sporządzenie i wydanie świadectwa pracy

 • W jakich sytuacjach należy obecnie wydać świadectwo pracy?
 • W jakich sytuacjach konieczne było wydanie świadectwa pracy do 30 czerwca 2017 r. za okresy zatrudniania przypadające w starym stanie prawnym?
 • Jakie dokumenty związane z wydaniem świadectwa pracy mogą być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej, a jakie wymagają zastosowania formy pisemnej?
 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób należy wskazać w świadectwie pracy podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy (np. art. 52 Kodeksu pracy)?
 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób należy w świadectwie pracy zawrzeć informację o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego?
 • W jaki sposób należy wykazać korzystanie przez pracownika ze zwolnienia, o którym mowa w art. 188 KP?
 • Jakie informacje należy zawrzeć w części świadectwa pracy dotyczącej wykorzystania dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń w nowym stanie prawnym?

Zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

 • Jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?
 • Postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej;
 • W jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza będzie podlegała 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania będzie wynosił 50 lat?
 • Szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym;
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika;
 • Przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej;
 • Przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci elektronicznej w dokumentację w postaci papierowej;
 • Jakie obowiązki informacyjne wobec pracowników i byłych pracowników przynoszą nowe przepisy?
 • Informacje przekazywane pracownikowi wraz z wydaniem świadectwa pracy;
 • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom, byłym pracownikom oraz członkom ich rodziny;
 • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb;
 • Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
 • Przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym;
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych

 • Z ilu części będą się składały akta osobowe w nowym stanie prawnym?
 • Jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych?
 • Dokumenty z zakresu czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych, które będą archiwizowane w aktach osobowych.

Inne zagadnienia

 • Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy
 • Konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie (od 1 grudnia),
 • Do jakich umów cywilnoprawnych ma zastosowanie wymóg zapłaty wynagradzania w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej?
 • Czy wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia za dany miesiąc może zostać przeniesiona na następny miesiąc kalendarzowy?
 • Czy możliwe jest dokonanie potrącenia z wynagrodzenia określonego minimalną stawką godzinową?
 • W jaki sposób określić w umowie cywilnoprawnej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi?

KIEDY I GDZIE?

12 PAŹDZIERNIKA 2018

WARSZAWA

WARSAW TRADE TOWER

UL. CHŁODNA 51

REJESTRACJA

Zarejestruj się już teraz na szkolenie,

śpiesz się ilość miejsc ograniczona!

Udział 1 osoby

495

złotych netto

Udział 2 osób

695

złotych netto

Udział 3 osób

995

złotych netto

Udział 4 osób i więcej

BILET

GRUPOWY

warunki do ustalenia

BOK

tel. 737 463 480

e-mail: bok@practicalevents.pl

 
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link
Rejestracja na wydarzenie zakończona...
close-link