Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka to instytucja, która zakorzeniła się na dobre w polskiej rzeczywistości, nie tylko prawnej ale co znamienne ekonomicznej.

windykacja Opublikowano: 31 stycznia 2019, Artykuł 2/2019

Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka to instytucja, która zakorzeniła się na dobre w polskiej rzeczywistości, nie tylko prawnej ale co znamienne ekonomicznej i jak pokazują statystyki z roku na rok jest rozwiązaniem co raz częściej wykorzystywanym aby poradzić sobie z całkowitą niewypłacalnością. W roku 2018 w MSiG zaewidencjonowano 6570 ogłoszeń dotyczących upadłości konsumenckiej, przy równocześnie otwartych 615 postępowaniach dotyczących podmiotów gospodarczych. W wypadku konsumentów jest to wzrost o 1035 ogłoszonych upadłości konsumenckich w stosunku do 2017 roku. Przywołane liczby najlepiej oddają wzrost świadomości prawnej Polaków, którzy co raz chętniej decydują się na ogłoszenie upadłości w sytuacji kiedy skala zadłużenia i kolejne egzekucje komornicze są problemem nie do rozwiązania żadną inną metodą.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Zatem kluczowe staje się pytanie jak ogłosić upadłość konsumencką aby postępowanie to zakończyło się sukcesem i przebiegło sprawnie?

W pierwszej kolejności musimy ustalić czy nasza sytuacja wypełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej określone w Ustawie Prawo upadłościowe ( t.j. Dz. U. z  z 2018 r. poz. 398, z późn. zm.).

Wniosek

Kryteria do oddalenia wniosku przez sąd wskazuje art. 4914 Ustawy i powinniśmy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem całej procedury. Sam wniosek składa się na formularzu, którego wzór został określony przez ustawodawcę, co ułatwia uporządkowanie informacji. Jeśli ustalimy, iż nie spełniamy przesłanek negatywnych oraz chcemy przystąpić do wypełnienia wniosku, konieczne jest abyśmy przygotowali się do tej czynności pod względem dowodowym. Ponieważ newralgicznym będzie wykazanie przez zadłużonego okoliczności uzasadniających wniosek  i uprawdopodabniających powołane w nim fakty. Ponadto musimy m. in. tak dokładnie jak to możliwe wskazać naszych wierzycieli wraz z wysokością wierzytelności oraz terminem jej zapłaty. Wszystkie elementy wniosku określa art. 4912 Ustawy, który stanowi zarazem listę informacji niezbędnych dla wypełnienia wszystkich formalnych kryteriów narzuconych Ustawą.

Upadłość konsumencka małżonków

Warto nadmienić, że wypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego ze współmałżonków, z chwilą jej ogłoszenia powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Zaś próby fikcyjnego podziału majątku w ramach przygotowań do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały uwzględnione przez ustawodawcę (art. 125 – 126).

Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pamiętać należy, że skuteczne rozpoznanie złożonego przez zadłużonego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to dopiero początek długotrwałego procesu „oddłużania”. Po otwarciu postępowania niewątpliwie dojedzie do likwidacji masy upadłości tj. majątku upadłego. Proces może częściowo angażować samego upadłego, któremu syndyk może powierzyć realizację sprzedaży poszczególnych składników majątku (art. 49112).

Co więcej zwieńczeniem procesu likwidacji majątku oraz zatwierdzenia listy wierzytelności jest ustalenie planu spłat (art. 49114 i nast.), który służy z jednej strony zaspokojeniu wierzycieli, zaś praktyka obrotu pokazuje, że w niektórych wypadkach, czyli tam gdzie dysproporcja pomiędzy sumą wierzytelności a osiąganym przez upadłego dochodem jest znaczna, ma on również charakter sankcji. Ze względu na okres ustalenia planu spłat trwający do 36 miesięcy (art. 49115), z ewentualną możliwością jego wydłużenia o kolejne 18 miesięcy (art. 49119) sankcja ta może mieć charakter długotrwały.

Podsumowanie – Jak ogłosić upadłość konsumencką? 

Podsumowując instytucja upadłości konsumenckiej może stanowić skuteczne rozwiązanie wielu problemów osób zadłużonych, dla których spłata całości już posiadanych zobowiązań nie jest możliwa. Jednak proces ten wymaga wysiłku oraz cierpliwości, wynikających z obostrzeń dotyczących upadłego, aż do momentu zrealizowania planu spłat, o czym warto pamiętać podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Piotr Kostarski

Doświadczenie w dziedzinie finansów zdobywał świadcząc usługi dla grupy PZU, zaś w obszarze restrukturyzacji i windykacji prowadził postępo-wania m. in. dla Plus Bank S.A.. Bierze również czynny udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych po stronie klienta w obszarze strategii oraz budowy struktur prawno-finansowych. Ekspert w dziedzinie obrotu wierzytelnościami masowymi, świadczący usługi m. in. w Polsce, Hiszpanii, Portugalii oraz Meksyku, współtwórca platformy do obrotu wierzytelnościami masowymi www.investtool.pl.

Nowe szkolenie

close-link

Newsletter

Zapisz się do newslettera

- otrzymuj informacje o aktualnych

wydarzeniach i promocjach!

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Wkrótce się skontaktujemy.

close-link